ไทย – ตุรกี หารือทวิภาคีขยายความร่วมมือส่งเสริมสิทธิแรงงาน รองรับสังคมผู้สูงอายุ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ร่วมประชุมทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงครอบครัว แรงงาน และกิจการสังคม สาธารณรัฐตุรกี กระชับความสัมพันธ์อันดี ขยายความร่วมมือส่งเสริมสิทธิแรงงาน และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือทวิภาคีกับ Madame Zehra Zumrut Zelcuk รัฐมนตรีว่าการกระทรวงครอบครัว แรงงาน และกิจการสังคม สาธารณรัฐตุรกี โดยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานในประเด็นด้านแรงงาน เรื่องการประกันสังคม และการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งตุรกีประกาศให้ปี ค.ศ. 2019 เป็นปีผู้สูงอายุแห่งชาติ ตลอดจนการหารือประเด็นที่เชื่อมโยงกับด้านแรงงาน อาทิ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

ในโอกาสนี้ ตุรกีได้ชื่นชมประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนที่ผลักดันการจัดตั้ง ASEAN Center for Active Ageing and Innovation (ACAI) เพื่อเป็นศูนย์วิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แสดงความขอบคุณต่อการหารือทวิภาคีในครั้งนี้ และแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน ทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงานทุกช่วงวัย การจัดหางาน และการประกันสังคม และยกตัวอย่างการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม คือ การจัดตั้งศูนย์ EEC ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถกำลังแรงงาน ในตอนท้ายตุรกีแสดงความขอบคุณสำหรับการประชุมหารือ และเน้นย้ำว่าประเทศไทยและตุรกีเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสขยายความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในโอกาสต่อ ๆ ไป