รมว.พิพัฒน์ เร่งยกระดับมาตรฐาน “โฮมสเตย์ไทย” 

วันที่ 30 สิงหาคม 2562​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย ซึ่งเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียนจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้ง เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้าน โฮมสเตย์จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง สู่ความยั่งยืน และที่สำคัญต้องอย่าลืมใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเน้นเรื่องมาตรฐาน ความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นธรรมของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

โฮมสเตย์ไทรน้อย มีจุดเด่นเรื่องการนำศาสตร์พระราชามาใช้เป็นหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยว ปลูกจิตสำนึกให้คนรักท้องถิ่นตนเอง พัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดอาชีพ เกิดรายได้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อีกทั้งสามารถรักษาคุณภาพของการท่องเที่ยวในชุมชนให้ยังคงอยู่

“การประชุมหารือในวันนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน เพื่อยกระดับโฮมสเตย์ของไทยให้มีคุณภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากลต่อไป” รมว.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย