พม. เปิดเวทีคนเก่ง ชู “บุคคลต้นแบบด้านอาชีพ” มุ่งสร้างต้นแบบที่ดีในสังคม

วันที่ 30 ส.ค.62 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นายอภิชาติ  อภิชาตบุตร  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เวทีคนเก่ง” จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

นายอภิชาติกล่าวว่า กล่าวว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เวทีคนเก่ง” ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบด้านอาชีพ ทั้งในรายบุคคลและรายกลุ่มอาชีพทุกท่าน การจัดโครงการ “เวทีคนเก่ง” ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายสตรีและครอบครัวให้มีความมั่นคง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ที่เข้มแข็ง เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียร เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของตนเองจนประสบความสำเร็จ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และยังได้มีโอกาสในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมด้วย และประการสำคัญที่สุดคือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแก่บุคคลอื่น ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเป็นกำลังใจผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้สตรีและครอบครัวไปสู่ความสำเร็จ เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ และเป็นกำลังใจแก่ผู้รับประกาศเกียรติคุณทุกท่านในการประกอบคุณงามความดีแก่สังคม ขอให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพสตรีในทุกด้าน ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่ง สค. มีหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค คือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทำหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยทำหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสทางสังคม ให้มีทักษะอาชีพช่วยเหลือตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้ ซึ่งมีการดำเนินงานฝึกอาชีพใน 2 รูปแบบ 1) การฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ซึ่งมีหลักสูตรหลากหลายตามความต้องการของผู้ฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพสำเร็จตามหลักสูตรแล้ว จะจัดหางานให้ทั้งในลักษณะประกอบอาชีพตนเอง และเป็นพนักงานของบริษัท ทั้งงานที่เกี่ยวกับสาขาที่ได้รับการฝึกอบรมมา ซึ่งสามารถผลิตผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพ จากการฝึกอาชีพภายในสถาบันปีละ 7,000 ราย  2) การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในชุมชน ให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว โดยการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ ส่งเสริมโอกาสการทำธุรกิจสตรี มุ่งสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเกิดกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ในชุมชน นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ปีละ 136 กลุ่ม ภายหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ได้มีการติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และพบว่ามีผู้สำเร็จจากการฝึกอบรมจำนวนมากสามารถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพแล้วประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นที่สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้อื่นได้

นายเลิศปัญญา กล่าวต่อไปว่า โครงการ เวทีคนเก่ง ในวันนี้ มีการมอบเกียรติบัตร “บุคคลต้นแบบด้านอาชีพ” 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล จำนวน 32 คน และ ประเภทกลุ่มอาชีพ จำนวน 24 กลุ่ม โดยคัดเลือกจากผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง การมอบเกียรติบัตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติประวัติที่ดีต่อสาธารณชน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดเทคนิค ประสบการณ์ ความรู้วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง เป็นการเปิดโอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพนำไปสู่ความสำเร็จในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหลายแห่งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน และที่สำคัญมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่มอาชีพด้วย

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวง พม. เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  ผู้รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านอาชีพ เครือข่ายสตรีและครอบครัว  องค์กรภาคีเครือข่าย