สอศ.ย้ำอาชีวะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชาติ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ CTC-G5 (Chumphae Technical College Generation 5) พิธีลงนามความร่วมมือ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษา ระดับสพฐ. และ ระดับสอศ. ระหว่างวิทยลัยเทคนิคชุมแพ กับ สพม.เขต 25 สพป.ขอนแก่น เขต 5 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สพป.เลย เขต 2 อบจ.ขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาล 1 และพิธีมอบ Solar Roof จากธุรกิจพลังงานกลุ่มมิตรผล พิธีมอบห้องสมุด ICT บริษัท ดี.ซี.พี.เวิลด์ จำกัด ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการ CTC-G5 ของวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ เป็นการพัฒนา วิทยาลัยฯ ไปสู่ความทันสมัยด้วยการจัดทำสะพานเชื่อมโยงทางการศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อีกทั้งวิทยาลัยฯ ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มมิตรผล ในการมอบ Solar Roof แบบ On-Grid ขนาด 3 kw มูลค่า 300,000 บาทเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการใช้พลังงานสะอาด และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้โดยตรงให้กับครู นักเรียน นักศึกษาและชุมชน ในการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยฯ ที่สังกัดสอศ. อีกทั้งบริษัท ดี.ซี.พี. เวิลด์ จำกัด ได้มอบห้องสมุด ICT มูลค่า 2,500,000 บาท เพื่อใช้เป็นแหล่งสำหรับศึกษาค้นคว้าวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยห้องสมุด ICT จะประกอบไปด้วยอาคาร และอุปกรณ์สนับสนุน ด้านคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิกส์ความเร็วสูง ระดับ กิกกะบิท

นายสำเริง สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากำลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนั้นประชาชนในพื้นที่ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรกรรมจึงนำเอาระบบ Smart Farming โดยใช้ชุด Kidbright มาควบคุมแบบอัตโนมัติ ด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งงาน (Coding) และได้จัดโครงการ CTC-G5 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพัฒนาการใช้ Program Coding ไปสู่อาชีพเกษตรกรรมยุคใหม่หรือ Smart Farming ได้ สนองแนวคิดสะพานเชื่อมโยง 5 สาย เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. โดยความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อจัดสร้างศูนย์การเรียน Solar Roof แบบ On-grid ขนาด 3kw ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อการศึกษา โดยความอนุเคราะห์จากกลุ่มพลังงานบริษัทมิตรผล และเพื่อจัดสร้างห้องสมุด ICT สำหรับศึกษาค้นคว้าวิทยาการสมัยใหม่ โดยความอนุเคราะห์จาก บริษัท ดี.ซี.พี. เวิลด์ จำกัด

จึงเห็นได้ว่าการทำสะพานเชื่อมโยงทางการศึกษา สามารถทำได้ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและยังได้เน้นย้ำว่า “อาชีวะ เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชาติ” ดร.บุญรักษ์ กล่าวปิดท้าย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 27 สิงหาคม 2562