‘หม่อมเต่า’ มอบโล่องค์กรและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมการจ้างงาน ปลุกพลังช่วยเหลือสังคม

กระทรวงแรงงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กร หน่วยงาน และบุคคล/กลุ่มบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง สร้างแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบและพลังทางสังคมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ พร้อมขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “ส่งเสริมการมีงานทำ ปี 2562” โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมงาน และนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเปิดงาน “ส่งเสริมการมีงานทำ ปี 2562” ว่า การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณองค์กร หน่วยงาน และบุคคล/กลุ่มบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การให้ความร่วมมือขององค์กรที่สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ ซึ่งเป็นต้นแบบของการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับสังคม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แก้ไขปัญหาปากท้อง และสร้างรายได้ให้กับประชาชนให้พอเพียงต่อการดำรงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีศักยภาพที่จะดำเนินชีวิต สร้างการเติบโตเชิงคุณภาพโดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงพลังทางสังคมในการส่งเสริมการมีงานทำแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนวัยทำงานทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนให้มีการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่องตลอดวัยทำงาน

โดยได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร/หน่วยงาน และบุคคล/กลุ่มบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมการมีงานทำ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนด้วยดีมาโดยตลอด จำนวน 158 หน่วยงาน แบ่งเป็น 1. องค์กร/หน่วยงานที่ส่งเสริมการมีงานทำในสถานประกอบการ จำนวน 122 โล่ เป็นหน่วยงานภาครัฐ/สมาคม จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาชุมชน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถาบันการศึกษา จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ โรงเรียนนาวัง ศึกษาวิช โรงเรียนบึงมะลูวิทยา โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานประกอบการ จำนวน 98 แห่ง เช่น บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท คีรีธารา ริเวอร์แคว จำกัด บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น 2. บุคคลที่ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ (ครูแนะแนว)จำนวน 18 คน 3. กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 18 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม บอ ใบไม้ กลุ่มกล้วยหอมทองอบสูญญากาศ กลุ่มเครือข่ายภูตาล กลุ่มเครื่องเบญจรงค์บ้านหนองคัน กลุ่มตัดเย็บบ้านบ่อหิน กลุ่มเบญจรงค์ร่วมสมัย กลุ่มผ้าบาติกยางกล้วย กลุ่มเพื่อนเพื่อเพื่อน กลุ่มมีดอรัญญิก รวยเจริญ กลุ่มแม่บ้านเกาะยายฉิม กลุ่มแม่ระยองพัดสาน กลุ่มเย็บผ้าบ้านคลองหกวา กลุ่มเย็บผ้าบ้านดอนเข็ม กลุ่มเย็บผ้าบ้านลำมะโกรก กลุ่มวนิดาแฮนด์เมด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกก บ้านบางพลวง กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก บ้านไชยศรี และกลุ่มเสน่ห์ปาเต๊ะผ้าปัก เมืองระนอง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการขององค์กร/นายจ้าง/สถานประกอบการมีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการมีงานทำในสถานประกอบการ ด้านต่างๆ ทั้งการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ การส่งเสริมการมีงานทำแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ ทหารก่อนปลดประจำการ เป็นต้น ตลอดจนการส่งเสริมการทำงานนอกระบบด้วยการรับงานไปทำที่บ้าน ประกอบด้วย บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด และบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่กรมการจัดหางานให้การส่งเสริมสนับสนุนมาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายภูตาล ซึ่งผลิตชิ้นงานจากไม้ตาลและงวงตาล กลุ่มพัดสานแม่ระยอง ซึ่งผลิตและจำหน่ายพัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบางพลวง ซึ่งผลิตและจำหน่ายเสื่อกก รวมไปถึง บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบวัดบุคลิกภาพ และทดสอบความถนัดทางอาชีพ และการให้บริการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน อีกด้วย

ด้านนางเพชรรัตน์ สินอวย กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงาน กลุ่มบุคคลและบุคคลในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานของภาครัฐ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการสร้างคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำ ซึ่งได้ทำผลงานเป็นที่ประจักษ์กับสาธารณชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดการจ้างงานที่ขยายตัวอย่างเต็มที่ กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัย (Full Employment) นับเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนให้คนไทยมีงานทำอย่างมีคุณภาพ มั่นคง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูง อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืนสืบไป