ประกันสังคม เร่งจัดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการแรงงานประมง จัดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การดำเนินการจัดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการของแรงงานประมง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ว่า ขณะนี้ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะได้นำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการของแรงงานประมง พ.ศ…… โดยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการของแรงงานประมง พ.ศ….. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ในกลุ่มกิจการประมง เพื่อชี้แจงวิธีการให้ความคุ้มครองแรงงานด้านสุขภาพ เช่น ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย การคุ้มครองด้านเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ และเงินทดแทนกรณีเสียชีวิต นอกจากนั้นยังชี้แจงวิธีการให้ความคุ้มครองด้านการซื้อประกันเอกชนและการเข้าสู่สวัสดิการในระบบประกันสังคม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม ให้กับแรงงานประมงอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อไป สำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป

ศูนย์สารนิเทศ  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน