รองนายกฯ ภูมิธรรม ลงพื้นที่วัดไชยวัฒนารามวางแผนเตรียมรับมือ “ลานีญา” ป้องกันอุทกภัยลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามความพร้อมมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยช่วงเช้าลงพื้นที่ตรวจสอบแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วัดไชยวัฒนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามประเมินสภาพอากาศปีนี้ พบว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะลานีญา ส่งผลให้มีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยได้กำหนด 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการลงพื้นที่วัดไชยวัฒนาราม ครั้งนี้เพื่อติดตามความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ โดยทางวัดไชยวัฒนาราม โบราณสถาน และพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการวางแผนการป้องกันน้ำไว้อย่างดี โดยเฉพาะโบราณสถานริมแม่น้ำ มีการติดตั้งบังเกอร์ป้องกันน้ำแบบกึ่งถาวรหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะดำเนินยกบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานได้ทันที

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เน้นย้ำกับ เลขาสำนักงานน้ำแห่งชาติ ในการวางแผนจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ และประสานการช่วยเหลือประชาชน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งสามารถเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที