กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อขยายผลการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดกระบวนการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี นายณัฐฐ์ฐนนท์ ประคองชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวอรพรรณ วรพันธ์ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวสุสิรี สุดเจริญ นิติกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการจัดกิจกรรม

ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุ้มครองสทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา เลาหศิรินาถ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมติดตามและสังเกตุการณ์

สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ภายหลังจากที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น องค์กรศาสนา บุคลากรทางการศึกษาเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ไปแล้วนั้น โดยผู้ที่ผ่านการอบรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดและขยายผลให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ของตนเองในเชิงป้องกันและการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งการจัดกิจรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน การแบ่งกลุ่มเรียนรู้เกี่ยวกับบัตรคำ สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการอำนวยความยุติธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะครู โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จำนวน 55 คน โดยการจัดกิจกรรม ดังกล่าวนักเรียนได้ให้ความสนใจ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านปัญหาการละเมิดสิทธมนุษยชนในจังหวัดชลบุรีอย่างหลากหลาย และมีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในครั้งนี้ด้วย โดยคาดหวังว่า ผู้ผ่านการอบรม จะนำความรู้ไปปรับใช้และขยายผลต่อ รวมถึงการปฏิบัติตนบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนร่วมกัน สามารถแก้ไขปัญหาและหาทางออกร่วมกันอันจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคมอย่างสงบสุข และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษย์ชน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดการละเมิดสิทธิของผู้อื่น และลดการละเมิดกฎหมาย ต่อไป