อย. รับฟังความคิดเห็น มาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้นำเข้า

อย. ผลักดันนโยบายเฝ้าระวังและกำกับดูแลผักและผลไม้อย่างเข้มงวดตามมาตรการ Hold test release กักผักและผลไม้นำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ให้เข้ามาจำหน่ายในประเทศ และแนวคิด1DAAN/1LAB/1DAY อำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้า ได้รับแจ้งผลทดสอบภายใน 1 วัน โดยจับมือร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สถานทูต ผู้ประกอบการ สมาคมผู้ประกอบกิจการ องค์กรผู้บริโภค มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย

ภก. เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประชุมภาคีเครือข่ายรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติของกองด่านอาหารและยา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อมีการนำเข้าผักและผลไม้ที่มีความเสี่ยงจาก สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงจากแหล่งผลิตที่มีประวัติผลิตผักและผลไม้ไม่ได้มาตรฐาน ผักและผลไม้ดังกล่าว จะถูกกักและสุ่มทดสอบสารพิษตกค้าง ซึ่งจะได้รับผลการทดสอบภายใน 1 วัน หากไม่พบสารตกค้างหรือพบในปริมาณตามที่กฎหมายกำหนดจะอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายได้ ซึ่งมาตรการนี้จะดำเนินการกับผักและผลไม้กลุ่มเสี่ยง โดยจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์ ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้า งานประชุมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อคิดเห็นที่ได้รับจะนำไปพัฒนาปรับปรุงมาตรการให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับผักและผลไม้นำเข้าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย โดยที่ไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดต่อข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การดำเนินงานของ อย. ยึดหลักตามมาตรฐานสากลและมีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค สร้างความเข้าใจ และเน้นความโปร่งใสให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้า ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และอำนวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจ