สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 10 ก.ค 67 เวลา 9.00 น.

1.สภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีแนวลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกและอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง
คาดการณ์ : วันที่ 11 ก.ค. 67 ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ช่วงวันที่ 12 – 15 ก.ค. 67 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

2. สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวม : ปริมาณน้ำรวม 49% ของความจุเก็บกัก (39,686 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำใช้การ 27% (15,545 ล้าน ลบ.ม.) การประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำเฝ้าระวังน้ำน้อย 4 แห่งภาคเหนือ : ภูมิพลและสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จุฬาภรณ์ ภาคตะวันตก: ปราณบุรี

3. คุณภาพน้ำ : น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค แม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำสำแล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
น้ำเพื่อการเกษตร
– แม่น้ำท่าจีน ณ สถานีประตูระบายน้ำปากคลองจินดา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
– แม่น้ำแม่กลอง ณ สถานีอัมพวา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
– แม่น้ำบางปะกง ณ สถานีวัดบางคาง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

4. แนวทางการบริหารจัดการน้ำ : สทนช. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ดังนี้

1. โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นรูปแบบขนาดกลางเพื่อใช้น้ำบาดาลประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ำให้มีน้ำใช้ตลอดฤดูการเพาะปลูก ดำเนินการภายใต้แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2565 พื้นที่รับประโยซน์ 132 ไร่ ประชาชนรับประโยซน์ 8 ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

2. โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ รูปแบบที่ 1 ต.สระลงเรือ อ.หัวยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยการขุดเจาะและพัฒนาบ่อบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม พร้อมระบบประปาบาดาลด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล ให้กับพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้ง หรือมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำ หรือพื้นที่ที่มีระบบประปาแต่ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน ดำเนินการภายใต้แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2566 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จประชาชนจะได้รับประโยชน์ 150 ครัวเรือน ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ก.ย. 67

5. แจ้งเตือน : สทนช. แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 8 – 17 ก.ค. 67 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ต้องเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขัง ได้แก่ ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และอุบลราชธานีภาคตะวันออก จ.ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ยะลา และนราธิวาส