สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลพบุรี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ “โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ให้แก่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ “โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ให้แก่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โดยมี นางสุวจี ศิริปัญโญ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี นางภัคจิรา แป้นแก้ว รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี เข้าร่วม

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมด้วย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย และพสกนิกรทั่วประเทศ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยดำเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ขาดแคลน ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
2. เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข
3. เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

ในโอกาสนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรีได้รับมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 3 เครื่อง จากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามกลุ่มเป้าหมายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในการให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทางสมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบให้แก่โรงพยาบาล จะอำนวยประโยชน์สาธารณะในการให้ความช่วยเหลือประชาชนสมดังวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ