“ไทย – ญี่ปุ่น” จับมือผลักดันลดก๊าซเรือนกระจก ลงนามกลไกเครดิตร่วม “พัชรวาท” ขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นช่วยสนับสนุน มั่นใจเกิดการพัฒนาโครงการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ บรรลุวัตถุประสงค์ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายโอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกลไกเครดิตร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมี นายคุนิซาดะ อิซาโตะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการลงนามบันทึกความร่วมมือฯ โดยกลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) เป็นกลไกลดก๊าซเรือนกระจกที่ฝ่ายญี่ปุ่นให้การสนับสนุนทางการเงินหรือเทคโนโลยีแก่ผู้พัฒนาโครงการในประเทศไทยเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่ทันสมัยซึ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผู้พัฒนาโครงการฝ่ายไทยต้องแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากโครงการให้กับฝ่ายญี่ปุ่นเป็นการตอบแทน

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า ขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมเป็นภาคีกับรัฐบาลไทยและให้การสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเสมอมา บันทึกความร่วมมือ JCM ฉบับนี้เป็นการกำหนดแนวปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการภายใต้กลไก JCM เป็นไปตามข้อกำหนดของความตกลงปารีส โดยประเทศไทยจะคัดเลือกโครงการที่มีคุณลักษณะครบถ้วนตามข้อกำหนดของแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตซึ่งเห็นชอบโดยคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงการที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่ทันสมัยที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และส่งผลให้ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ประเทศญี่ปุ่นสามารถนำเครดิตที่ได้รับจากโครงการที่ให้การสนับสนุนไปใช้ในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามที่ระบุไว้ในเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ระหว่างประเทศอื่น