โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรมการแพทย์ เปิดให้บริการ ขอรับชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Self Test ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ส่งทางไปรษณีย์ไทย

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรมการแพทย์ เปิดให้บริการ การตรวจค้นหาคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Self Test เพื่อตรวจหาเชื้อ HPV ในสตรีบางท่านที่มีความเขินอาย มีความกลัว เพิ่มทางเลือกให้ผู้หญิงไทยที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดกรอง ให้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายขึ้น โดยการจองผ่านแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” และส่งสิ่งส่งตรวจทางไปรษณีย์ไทย

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าโรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลก เป็นมะเร็งที่พบมาก 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย กระทรวงสารณสุข โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ จึงผลักดันการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจทางช่องคลอดด้วยตัวเอง (HPV Self-sampling) เพิ่มทางเลือกให้ผู้หญิงไทยที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดกรองให้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายขึ้น จากการศึกษาของ Global Cancer 2020 พบว่าสาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูกคือ การติดเชื้อ Human papilloma virus (HPV) ที่ปากมดลูกแบบฝังแน่น การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยที่ประชาชนไม่เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุระหว่าง 30 – 60 ปี ได้แก่  1. ความอาย  เมื่อมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยก็จะมีความอาย ที่จะให้แพทย์วินิฉัยตรวจดู 2. ความกลัว กลัวกระบวนการตรวจ และกลัวและรับไม่ได้ถ้าตนเองมีผลผิดปกติ 3. ขาดรายได้ 4. มีภาระต้องดูแลคนในครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ 5. ครอบครัวไม่สนับสนุน และ 6. ไม่ว่าง จึงไม่มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ในปัจจุบันมีการริเริ่มการตรวจคัดกรองโดยให้สตรีเก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอดด้วยตนเอง HPV DNA  Self Test   เพื่อตรวจหาเชื้อ HPV ในสตรีบางท่านที่มีความเขินอาย มีความกลัว หรือไม่ต้องการให้แพทย์ตรวจภายใน และไม่สะดวกในการเดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรมการแพทย์ จึงจัดทำโครงการ “การคัดกรองค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Self Test” ซึ่งผู้ประสงค์ขอรับชุดตรวจสามารถจองสิทธิสุขภาพตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อจัดส่งชุดตรวจให้ทางไปรษณีย์ไทยต่อไป

นายแพทย์กิตติศักดิ์ เพ็ชรศิลา หัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวชโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กล่าวเสริมอีกว่าสำหรับโครงการ “การคัดกรองค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Self Test” ผู้ประสงค์ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง แล้วจึงนำสิ่งส่งตรวจ จัดส่งคืนให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ผ่านทางไปรษณีย์ไทย เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ ผู้มีผลผิดปกติจะได้รับการวินิจฉัยและรักษาต่อไป โดยมีเกณฑ์ในการเข้ารับบริการคือ ไม่เคยตรวจ HPV DNA ภายใน 5 ปี และมีอายุ 30 – 59 ปี เริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook เว็บไซต์โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และ Tik Tok ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ สามารถจองสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เลือก “กระเป๋าสุขภาพ” และ Add LINE Official Account โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข 036 422515 ต่อ 381 คลินิกสุขภาพ

#กรมการแพทย์  #โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี  #LBCH