องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและรับฟังปัญหาความต้องการด้านต่างๆ ของโรงเรียนในโอกาสเดียวกัน องคมนตรี ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วย กระเป๋านักเรียนและผ้าห่ม ไปมอบให้นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายอำพล อังคภากรกร์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายมณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วย นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

สืบเนื่องด้วยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาจึงมีนโยบายสร้างโรงเรียนถวายในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา พร้อมทั้งเป็นการสนองนโยบายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการสร้างโรงเรียนรองรับปัญหาบุตรหลานของผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ตามภูมิภาค ภาคละ 1 แห่ง และได้ขอพระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี” เป็นโรงเรียนประจำประเภทการศึกษาสงเคราะห์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกขปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 236 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียนและได้ดำเนินการถมที่ดินแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2542 ในการนี้โรงเรียนได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 และในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2542 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์

สำหรับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนประจำจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ทั่วประเทศ ในการจัดการศึกษาโรงเรียนได้ร่วมมือกับหน่วยงานหลายหน่วยงานจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติกำหนดโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถขั้นพื้นฐานที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากลรวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ

ปัจจุบัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดลพบุรี มีนักเรียนจำนวน 582 คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 94 คน โดยมี นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี