ประกันสังคม หาแนวร่วมเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ เพิ่มใน 7 จังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง การจัด “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม” ซึ่งกำหนดจัดเป็นรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเค พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ว่า การจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์ และแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสังคม ให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตน สถานประกอบการ สถานพยาบาลและสื่อมวลชนใน 7 จังหวัดภาคใต้ คือ สุราษฏร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง ให้สามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรมจำลองสถานการณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานและการให้บริการ โดยวิทยากรจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานฯ  ส่วนวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ได้จัดให้มีการเสวนางานประกันสังคม เรื่อง “รู้สิทธิ สร้างสุข (ภาพ) กับประกันสังคม” โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9, นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน และนางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม โดยมี นางสาวธัชมาศ ทิพย์ทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ     

ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจัดขึ้น ภายใต้นโยบายกระทรวงแรงงานในการสร้างการรับรู้ด้านประกันสังคม ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน รวมถึงภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาล สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการสอดส่อง ดูแล และแจ้งเบาะแสการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมขอความร่วมมือไปยังนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน หากพบข้อมูลเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของสำนักงานประกันสังคม สามารถแจ้งเบาะแสได้ในหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th, E-mail : Info@sso1506.com, สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 หรือตู้แสดงความคิดเห็น ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

………………………………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน