กคช.จัดสัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียน ยกระดับที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” โดยมี ตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งอีกไม่เกิน 4 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงขึ้นถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีและความรู้ทางการแพทย์ จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ทุกประเทศต้องเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยที่อยู่อาศัยนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ ทั้งด้านการออกแบบ การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันที่จะทำให้เกิดอันตราย หรือข้อจำกัดในการใช้ชีวิตอันจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภัย และช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

การเคหะแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัย พร้อมตระหนักว่าการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงควรมีการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน เรื่อง “การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในอาเซียน (ASEAN Housing Development for Aging Society) โดยได้เชิญตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เข้าร่วมในการสัมมนาดังกล่าว เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับตัวในกลุ่มประเทศอาเซียนให้พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงยังได้เปิดเวทีการหารือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อนำเสนอแนวคิด พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศ ทั้งยังเป็นการตอกย้ำและส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นประธานการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน รวมถึงเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสัมมนาดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ พร้อมจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทย ณ โครงการที่อยู่อาศัย The fifth by NHA (ปทุมธานี คลอง 5), Habitech Center สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT และโครงการ Jin Wellbeing County เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ อีกด้วย

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ ได้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึงแนวคิดต่างๆ ไว้รองรับสังคมผู้สูงอายุมากมาย โดยมีโครงการบ้านกตัญญู (คลองหลวง 1) ที่เป็นโครงการสำหรับผู้สูงอายุของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งได้มีการนำแนวคิด Universal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลมาใช้ในการออกแบบโครงการ ประกอบด้วย การทำทางลาดขึ้น – ลง การติดตั้งสวิตซ์ไฟสูงจากพื้นไม่เกิน 90 เซนติเมตร การยกพื้นต่างระดับที่ไม่สูงชันจนเกินไป การติดตั้งราวจับเพื่อพยุงตัวในห้องน้ำ และการติดตั้งระบบ Tele Help เพื่อขอรับความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เป็นต้น โดยตัวโครงการตั้งอยู่บริเวณริมถนนเลียบคลอง 4 ตำบลคลอง 4 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดสร้างเป็น บ้านแฝดชั้นเดียว ขนาด 38 ตารางวา จำนวน 76 หน่วย บ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 39 ตรารางเมตร จำนวน 68 หน่วย และบ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 42.5 ตารางวา จำนวน 48 หน่วย รวมทั้งสิ้น 192 หน่วย