ชูสินค้าทางเลือก จ.สมุทรปราการ มะพร้าวน้ำหอม-ผักกระเฉด ราคาดี มีตลาดรองรับ

นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ซึ่ง สศท.6 ได้ศึกษาสินค้าเกษตรสำคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด (Top 4) ของพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า สินค้า TOP 4 ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มะม่วงน้ำดอกไม้ ปลาสลิด โดยข้าวนาปี เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) ในพื้นที่มีความเหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) เฉลี่ย 2,136 บาท/ไร่  ข้าวนาปรัง เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ ในพื้นที่มี S1/S2 เฉลี่ย 2,284 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) พบว่า เกษตรกรไม่มีการเพาะปลูกทั้งข้าวนาปีและนาปรัง มะม่วงน้ำดอกไม้ ซึ่งไม่มีการจำแนกพื้นที่ความเหมาะสม ได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 26,960 บาท/ไร่  และ ปลาสลิด ได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 9,817 บาท/ไร่

นอกจากนี้ สินค้าทางเลือกเพื่อเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร ควรปรับรูปแบบการผลิตเป็นเกษตรแบบผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรือการเลี้ยงปลาเพียงอย่างเดียว ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างหลากหลาย อาทิ มะพร้าวน้ำหอม มีต้นทุนการผลิต 4,466 บาท/ไร่/ปี สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี ให้ผลผลิตใน 40 – 60 วัน/รอบ เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ 17,800 บาท/ไร่/ปี  (ประมาณ 6 รอบ) ราคาผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี มีตลาดชุมชนเมืองรองรับและแปรรูปทำวุ้นมะพร้าวอ่อน รวมทั้งมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่สวน เกษตรกรสามารถปลูกรอบคันบ่อเลี้ยงปลา คันนาข้าว และการดูแลรักษาใส่ปุ๋ยในปริมาณที่น้อย ส่วนการรดน้ำ รดน้ำตอนปลูกใหม่ ส่วนต้นโตไม่ต้องรดน้ำ เพราะรากสามารถดูดน้ำจากบ่อปลาได้ ทั้งนี้ ราคารับซื้อของจังหวัด เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 7.83 บาท

ผักกระเฉด มีต้นทุนการผลิต 28,800 บาท/ไร่/ปี ให้ผลผลิตใน 90 วัน เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ 52,800 บาท/ไร่/ปี (ประมาณ 4 รอบ) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ มีตลาดรองรับแน่นอน พ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่แปลง และสามารถปลูกผักกะเฉด สลับกับการเลี้ยงปลาได้ โดยปัจจุบันผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคารับซื้อของจังหวัด เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 7.96 บาท

ทั้งนี้ หากเกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยนการผลิต ควรวางแผนการผลิต ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน ระยะเวลาการปลูกหรือเลี้ยง จนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยมีข้อมูลสนับสนุนความต้องการของตลาด โดยเกษตรกร หรือท่านที่สนใจข้อมูลสินค้าทางเลือกในพื้นที่ หรือข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 โทร. 0 3835 2435 หรือ zone6@oae.go.th

……………………………………………

ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี