กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและการตรวจสอบกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ

วันจัที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและการตรวจสอบกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของคณะอนุกรรมการและกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ โดยมี นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้แทนจากคณะอนุกรรมการ ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการคัดกรองกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ คณะอนุกรรมการเยียวยากรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ และคณะอนุกรรมการป้องกันกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตามและตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -​ 27 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ ทั้ง 4 คณะ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามหลักการและเจตนารมณ์ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ตลอดจนการพัฒนาเทคนิคและแนวทางในการติดตามตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของสหประชาชาติ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวนรีลักษณ์​ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาระหว่างประเทศและกลไกการรายงานตามอนุสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน” ผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติของสหประชาชาติต่อไป