กรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะผู้บริหารกรมฯร่วมในพิธีเปิดงาน SIMA ASEAN THAILAND 2018

วันที่ 6 มิถุนายน 2561นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน SIMA ASEAN THAILAND 2018 ชูศาสตร์พระราชาผ่าน “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งสืบสานแนวพระราชดำริด้านการเกษตรจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งในส่วนของศาสตร์พระราชาจัดแสดงในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอเกี่ยวกับ COOPSHOPTH พร้อมทั้งได้นำสินค้าสหกรณ์มาจัดแสดงและจำหน่าย และนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 หน่วยงาน การจัดแสดงผลิตภัณฑ์/สินค้านวัตกรรมด้านการเกษตรของสหกรณ์ ผู้เข้าชมงานจะได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ความก้าวหน้าและนวัตกรรมเครื่องจักรกลด้านการเกษตร เกษตรกรได้มีโอกาสศึกษาและนำเสนอสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมายทำให้ทราบแนวทางการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน 1 ณ อาคาร 3 และ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี