อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรนายทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย โดยมีพันเอก ถาวร ร่วมสุข ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร ให้การต้อนรับ สำหรับในวันนี้ได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการสัตว์ทหารบก และผศ. สุวิชา เกษมสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุนัข นอกจากนี้ในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมพูดคุยกับ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ พร้อมด้วยน้องทราย เจ้าของสุนัขนำทาง “ลูเต้อร์” ในประเด็นการใช้สุนัขนำทางสำหรับคนตาบอด ร่วมกับผู้แทนคนตาบอดที่มีความประสงค์จะใช้สุนัขนำทาง จำนวน 25 คน ซึ่งผลสรุปจากการพูดคุยร่วมกัน คือ การเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการจัดบริการสุนัขนำทางในระยะต่อไป อาทิ การคัดเลือกผู้ประสงค์ใช้บริการ การพัฒนาครูผู้ฝึกสอน ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะร่วมดำเนินร่วมกันกับทุกภาคส่วน เร่งขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

นอกจากนี้ ในช่วงท้าย กรมการสัตว์ทหารบกนำคณะผู้บริหาร พก. เยี่ยมชมการฝึกสุนัขทหาร และกิจการภายในกรมการสัตว์ทหารบก อีกด้วย