“อย่าให้มาเรียมตายเปล่า”.. กรม สบส. ปลุกจิตสำนึกบุคลากรร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ขานรับกระแส“พะยูนน้อยมาเรียม” กระตุ้นจิตสำนึก ลด ละ เลิกการใช้พลาสติก พัฒนาองค์กรให้เป็น Green Office ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และจัดทำต้นแบบอาคารสถานพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการเสียชีวิตของพะยูนน้อยขวัญใจชาวไทย “น้องมาเรียม” ถือเป็นกรณีศึกษา ทำให้หลายภาคส่วนหันมาตื่นตัวเรื่องขยะพลาสติกและการรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น สำหรับกรม สบส.นั้น ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรสีเขียว(Green Office) และมีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งบริเวณภายในและบริเวณโดยรอบอาคาร มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกต่อส่วนรวม ตามสุขบัญญัติข้อ 10 การมีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม โดยส่งเสริมให้ประชาชน รวมถึงบุคลากร เห็นคุณค่าของการมีสำนึกรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคม การมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ลดภาระของสังคม และลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ด้วยการลดการใช้กล่องโฟม ถุงหรือแก้วพลาสติก มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า โดยกรม สบส.มีจุดรับบริจาคถุงผ้า จุดให้ยืมถุงผ้า มีการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะให้ถูกถัง โดยมีการจัดหาถังขยะแยกสีตามประเภทขยะ และมีการผลิตคลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก และจุลสารออนไลน์ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป

นายแพทย์ภัทรพล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้ กรม สบส.ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่การเลือกใช้หลอดไฟภายในอาคาร โดยเลือกเป็นหลอด LED ที่ช่วยประหยัดไฟ ประหยัดค่าใช้จ่าย มีการใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในอาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ รวมไปถึงเรื่องการออกแบบอาคาร ซึ่ง กรม สบส. มีหน่วยงาน ได้แก่ กองแบบแผนทำหน้าที่ในการออกแบบอาคารของสถานพยาบาลภาครัฐ มีการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว ซึ่งช่วยอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาอาคารสถานที่อารยสถาปัตย์สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน และล่าสุดกรม สบส.ได้จับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ก่อสร้างในโรงพยาบาลภาครัฐ ให้เป็นอาคารนวัตกรรมทั้งทางด้านกระบวนการออกแบบและด้านเทคโนโลยีอาคาร เพื่อพร้อมให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ อย่าให้โลกของเรา ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ของเราเอง” นายแพทย์ภัทรพล กล่าวทิ้งท้าย.

24 สิงหาคม 2562