กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำผู้แทนสำนักงบประมาณ และ สทนช. ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล จ.หนองคาย

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองแผนงาน และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) นำนายศันสนะ ธนศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลมิติพื้นที่ 2 สำนักงบประมาณ และนายสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงานและโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ บ้านคำแก้ว หมู่ 12 ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ร่วมกับนายสุบรรณ์ สว่างมนต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 20 ราย พื้นที่ 300 ไร่

ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักงบประมาณ และ สทนช. ได้รับฟังรายงานการใช้ประโยชน์โครงการและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล จากประชาชนในพื้นที่ พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่อไป ในการนี้ นายสมศรี พร้อมญาติ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมติดตาม