ม.อ. เปิดการแข่งขัน AIYC 2024 มุ่งสร้างเยาวชนอาสาอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ จัดโครงการ ASEAN Intervarsity Youth Competition 2024 ภายใต้หัวข้อ “ASEAN Youth Volunteerism for SDGs” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภาวะผู้นำของเยาวชน และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมี รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณะกรรมการจัดงาน คณะผู้บริหาร วิทยากร บุคลากร และนักศึกษาจาก 3 ประเทศ ประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย รวม 10 มหาวิทยาลัย จำนวน 45 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดงาน ASEAN Intervarsity Youth Competition 2024 ภายใต้หัวข้อ “ASEAN Youth Volunteerism for SDGs” ปัจจุบันมีการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนที่เปิดกว้าง เยาวชนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การลงมือทำงานในชุมชนเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งในการเริ่มต้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ การทำงานจิตอาสาในโครงการที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นการทำให้เยาวชนเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่สามารถช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในชุมชน สังคม และประเทศต่อไป

โครงการ ASEAN Intervarsity Youth Competition 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเยาวชน และมุ่งที่จะสร้างการรับรู้แก่เยาวชนในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ASEAN Youth Volunteerism for SDGs โดย ศ. ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม Hackathon ณ ชุมชนบ้านทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พร้อมการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำน้ำตาลโตนดกับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านคูน้ำรอบ” โดยวิทยากร คุณซาบีต๊ะ หวังโสะ กิจกรรมการแข่งขัน Speech Contest, ASEAN Quiz และ Hackathon กิจกรรม Campus tour และกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาอีกด้วย