ดร.รวีวรรณฯ ผอ.สคทช. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรดินและน้ำเชิงระบบ ของเกษตรกร คทช. จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) ให้การต้อนรับ ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ในพื้นที่การจัดการทรัพยากรดินและน้ำเชิงระบบ จังหวัดมุกดาหาร พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลการดำเนินงานคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร และนิทรรศการงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ คทช. รวมทั้ง เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการการจัดการทรัพยากรดินและน้ำเชิงระบบ แปลงเกษตรกรงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ คทช. และโดยมี นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วย ผอ.สคทช. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ฯ ณ บ้านนาหัวภู หมู่ที่ 9 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ดร.ธนสารฯ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับการจัดที่ดิน คทช. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการพื้นที่ทำกินทางการเกษตร รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นเจ้าภาพหลักของกลไกตามนโยบายการจัดที่ดิน คทช. ในนามของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โดยภารกิจการลงพื้นที่ฯ ในวันนี้ มุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร คทช. จังหวัดมุกดาหาร พัฒนาเพิ่มศักยภาพพื้นที่ของเกษตรกรให้เหมาะสมกับการทำเกษตร ส่งผลให้เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ เกิดสมดุลทางระบบนิเวศ สามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งการพัฒนาด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ คทช. และขยายผลไปสู่พื้นที่ คทช. เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องในทุกมิติ ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป และขอมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขับเคลื่อนการบูรณาการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งให้จังหวัดเร่งจัดทำแผนความต้องการด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อมุ่งสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ (นาโสกโมเดล)

ดร.รวีวรรณฯ ผอ.สคทช. ได้กล่าวรายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ คทช. ว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คทช. ได้เร่งรัดขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินชุมชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีสิทธิทำกินและอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยในส่วนของการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแล มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ตามกรอบแนวทาง 3S ประกอบด้วย Sufficiency Economy Social Business และSustainable Development Goals (SDGs) มีกรอบตัวชี้วัด จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning 2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ 4. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม 5. ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ 6. ด้านการส่งเสริมและการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดิน คทช. นอกจากมีที่ดินทำกินแล้ว ยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาทุกมิติ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ และต่อยอดไปสู่การจัดหาตลาด รวมถึงช่องทางการกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีรายได้อย่างเพียงพอและมั่นคง มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

ผอ.สคทช. กล่าวต่อไปว่า การขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของจังหวัดมุกดาหารนี้ สคทช. ให้ความสนใจกับการจัดการทรัพยากรดินและน้ำเชิงระบบ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร คทช. จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรม สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอกับการเกษตร สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องและขยายผลไปสู่พื้นที่ คทช. อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ภาพรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ภาพรวมทั่วประเทศ มีพื้นที่เป้าหมาย 1,582 พื้นที่ เนื้อที่ 5,888,729 ไร่ 3 งาน 16.41 ตารางวา ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 549 พื้นที่ 2,598,077 ไร่ 39.97 ตารางวา จัดคนเข้าใช้ประโยชน์แล้ว 86,188 ราย 106,302 แปลง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว 312 พื้นที่