กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมหารือกับ กรมการปกครอง “แนวทางการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและบุคคลไร้สัญชาติ”

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวเปรมยุดา ตันตินกพร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับกรมการปกครอง นำโดย นายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อหารือแนวทางและกระบวนการการทำงานร่วมกัน ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมการปกครอง ในการให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและบุคคลไร้สัญชาติ โดยมีประเด็นหารือสำคัญ ดังนี้

1.แนวทางการดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมการปกครอง โดยให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นฝ่ายสนับสนุนในการดำเนินการ
2.การแบ่งกลุ่มเป้าหมายและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายหลักในการให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและบุคคลไร้สัญชาติ ที่จะดำเนินการร่วมกัน
3.การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย
4.การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและบุคคลไร้สัญชาติ

ทั้งนี้ จากการประชุมดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นร่วมกันว่า จะดำเนินการออกแบบกระบวนการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และการลงพื้นให้ความช่วยเหลือร่วมกันระหว่างกรมการปกครองกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและบุคคลไร้สัญชาติ โดย จะดำเนินการพื้นที่นำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำผลการดำเนินงานเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อไป