กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว โครงการน้ำชุมชน อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ใช้งานได้ปกติ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยนายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านสวนลำไย หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท หลังจากเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านระบุว่า โครงการดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเรียนว่า โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบให้แก่เทศบาลตำบลบางหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2565 โดยประชาชนในพื้นที่ได้มีการใช้ประโยชน์ และบริหารจัดการโดยเทศบาลตำบลบางหลวง มีการส่งน้ำให้แก่ประชาชนบริโภค พร้อมกับบริการน้ำดื่มสะอาดให้ประชาชนมารับบริการได้อย่างสม่ำเสมอ โครงการดังกล่าวมีผู้ได้รับประโยชน์ 198 ครัวเรือน

หลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 พบว่า ระบบน้ำประปาบาดาล สามารถใช้งานได้ปกติ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลบางหลวง มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไปที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) เนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการฯ อยู่ในเขตวัดโพธิ์งาม โดยทางวัดได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยรถแบคโฮ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีการฝังท่อจ่ายน้ำขนาดใหญ่ของระบบประปาบาดาล ทำให้เกิดความเสียหายไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ และเทศบาลตำบลบางหลวงได้มีการปิดระบบประปาชั่วคราว สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ท่อกระจายน้ำรั่วซึม ได้ดำเนินการแก้ไขโดยการตัดบริเวณที่รั่วแล้วเชื่อมต่อท่อส่งน้ำใหม่ ระบบน้ำประปาบาดาลจึงสามารถใช้งานได้ปกติแล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา