สกมช. ร่วมมือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พัฒนาสู่การเป็นท้องถิ่นดิจิทัล พร้อมปกป้องชีวิตประชาชนจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดย นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อประกาศความร่วมมือในการเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในชุมชนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Confidential สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ถึงแม้เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวันและมีบทบาทสำคัญในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ความท้าทายที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องยกระดับประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความปลอดภัยของระบบและข้อมูลต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ผ่านมา สกมช. ได้สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) และภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเทศบาล เพื่อให้เทศบาลสมาชิกสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน ทั้งนี้ สกมช. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ส.ท.ท. ซึ่งเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะเสริมสร้างความตระหนักในชุมชนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ประชาชน พร้อมนำพาไปสู่การเดินหน้ายกระดับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นท้องถิ่นดิจิทัล รวมถึงสามารถนำไปพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นในทุกมิติ”

นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบอื่นๆ องค์กรชุมชน องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ กระทรวง สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และองค์กรมหาชน การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมทางด้านวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาบุคลากร รวมทั้งการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีต่าง ๆ และเป็นทีปรึกษาด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ให้แก่เทศบาลสมาชิก เพื่อยกระดับทักษะในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จะสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อเทศบาล บุคลากรของเทศบาล ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาล อันจะทำให้การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ”
…………………………
เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ National Cyber Security Agency : NCSA สกมช. ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ระเบียบ มาตรการ มาตรฐานขั้นต่ำ แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน ตลอดจนความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยประสานงาน เฝ้าระวัง รับมือและแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ เมื่อมีเหตุภัยคุกคามเกิดขึ้น อย่างมีนัยสำคัญให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศดำเนินการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : NCSA Thailand