กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช พัฒนานักศึกษา-บุคลากร ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับนายสมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นพยาน และมีคณะผู้บริหาร จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี คณะครูอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมงาน สำหรับวัตถุประสงค์การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยเน้นการดำเนินงานทางวิชาการการเรียนการสอนของนักศึกษา และการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานวิจัยด้านงานรังสีและเครื่องมือแพทย์

นายแพทย์ยงยศ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหาร ยา ยาเสพติด เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ รังสี และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เพื่อควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพและมาตรฐาน รวมทั้งศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และยังเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข รับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์กระจายอยู่ทุกภูมิภาค โดยปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับกรมวิยาศาสตร์การแพทย์ ในการสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่

สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี มีเขตรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดชุมพร  ระนอง  สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีห้องปฏิบัติการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานสากล และมีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์วิจัยในพื้นที่ โดยมีผลงานเด่นทั้งด้านการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร การเฝ้าระวังโรค ตรวจคัดกรองกลุ่มโรคทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค รวมถึงการตรวจคุณภาพเครื่องมือแพทย์ เครื่องกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี แก่หน่วยงานในพื้นที่และเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้จะเน้นการดำเนินงานทางวิชาการการเรียนการสอนของนักศึกษา และการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานวิจัยด้านงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน โดยนักศึกษาได้เพิ่มทักษะวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ด้านงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ ได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะความคิดและการใช้หลักทฤษฎี องค์ความรู้ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนงานด้านป้องกันอัตรายจากรังสีในกิจกรรมด้านการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป