SPRC จัดตลาดนัดชุมชนครั้งที่ 4 กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นระยอง

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “SPRC ตลาดนัดชุมชน” ครั้งที่ 4 ณ โรงอาหาร SPRC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในจังหวัดระยอง เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชน พร้อมกับประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายขึ้น

ภายในงานมีผู้ประกอบการชุมชนเข้าร่วม 14 ร้านค้า จัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายทั้งสินค้าการเกษตร เครื่องนุ่งหุ่ม และอาหาร จากฝีมือของร้านค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยสามารถสร้างรายได้รวมกันกว่า 80,870 บาท

โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในข้อ 1 การยุติความยากจนทุกรูปแบบ และในเป้าหมายที่ 2 คือยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับการส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน SPRC มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดระยอง และจะจัดตลาดนัดชุมชนครั้งต่อไปตลอดทั้งปีทุกๆ 2 เดือน