สร้างชีวิตใหม่ สร้างเครือขข่าย สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้สตรีและครอบครัว ปี 2562 จัดโดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯลำพูน

นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกอาชีพในชุมชน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข วางแผนการดำเนินงาน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าจากการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มกับกลุ่ม เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สินค้าสอดคล้องกับบริบทพื้นที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภค จัดเวทีเสวนา “การบริหารกลุ่มมุ่งสู่ความสำเร็จ” ในการนี้รับฟังการบรรยายพิเศษ “การจัดการด้านการตลอดกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในยุคดิจิตอล” โดย นางจิณณารัตน์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 144 คน (18 กลุ่มฝึกอาชีพ) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนระหว่าง