นายกรัฐมนตรี “เปิดเมืองน่าเที่ยว” เร่งเครื่องนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND หวังกระตุ้นไฮซีซั่นท่องเที่ยวไทย แบบ All Year Round ตลอดปี

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเปิดตัว “เปิดเมืองน่าเที่ยว” หนึ่งในโครงการกระตุ้น เศรษฐกิจภายใต้นโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND ด้วยกลยุทธ์สำคัญเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว จากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง หรือ เมืองน่าเที่ยว นำไปสู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้มีการประชุมรับฟังเสียงภาคประชาชน และผู้ประกอบการ รวมถึงการท่านนายกได้มอบนโยบายแก่ ผู้ว่า รองผู้ว่าราชการ เพื่อส่งเสริมเมืองน่าเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดงานเปิดตัว เมืองน่าเที่ยว ขึ้นในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ จริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยยกเสน่ห์ไทยของเมืองน่าเที่ยว 5 ภูมิภาค ตามแนวคิด 5 Must Do in Thailand นำเสนออาหาร สินค้า หัตถกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค พร้อมเส้นทางท่องเท่ียวเชื่อมโยงเมือง น่าเที่ยว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว ให้ทุกฤดูกาลเป็นไฮซีซั่นของการ ท่องเที่ยวไทย ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพรหมินทร์เลิศสุริยเดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้แทนจาก จว. ล้านนา 8 จว ตัวแทน 5 ภูมิภาค และหัวหน้าส่วนราชการ ต่างๆ โดยพร้อมเพรียง

#365วันมหัศจรรย์เมืองน่าเที่ยว #AmazingThailand #เมืองน่าเที่ยว