องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมฯ ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง โรงเรียนบ้านม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล และ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครู บุคลากร และนักเรียน โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชกรจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ คณะครูนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้รับฟังการรายงานแผนและผลการพัฒนาและการจัดการ ตลอดจนแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนรวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องอื่น และข้อเสนอแนะของโรงเรียนในโครงการฯ พร้อมกันนี้องคมนตรีได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับทางโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายและพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายตนเองอีกด้วย

พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี ได้กล่าวด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินการโรงเรียนตามพระราชดำริ ให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา วิถีความคิด ด้านคุณธรรม จริยธรรม การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการตรวจเยี่ยมในวันนี้ได้รับทราบข้อมูลทุกด้านทั้งความก้าวหน้าในด้านการเรียนการสอน พร้อมทั้งรับทราบถึงสภาพปัญหาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องอัตรากำลังครู ที่บางสาขาวิชายังไม่มีครูมาทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และอยากให้เป็นครูในพื้นที่ จะได้ไม่มีการโยกย้าย

สำหรับโรงเรียนโคกสำโรง เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 มีนักเรียนทั้งสิ้น 316 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 20 คน

โรงเรียนบ้านม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา เมื่อปี 2564 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 มีนักเรียนทั้งสิ้น 422 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 20 คน และ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา มีนักเรียนทั้งสิ้น 200 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 20 คน เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ได้เป็นไปตามแนวทางพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 รวมทั้งยึดแนวทางการปฏิบัติงาน 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมุ่งพัฒนาให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะให้นักเรียนสำนึกในความเป็นไทย เกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งทุกโรงเรียนจะได้นำแนวทางดังกล่าว ปลูกฝังเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี และสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาต่อไป