กรมชลฯ ลุยศึกษา EIA โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่มพื้นที่ชลประทานกว่าหมื่นไร่ ใน จ. ลำปาง

กรมชลประทานเดินหน้าเร่งศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก 10,590 ไร่ บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) กรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยใช้แนวทางการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สูงขึ้น

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน เกิดขึ้นจากที่ราษฎรตำบลเมืองปาน ตำบลบ้านขอ และตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน ได้ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาแหล่งน้ำให้ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ในขณะที่ลำน้ำแม่ปาน  ซึ่งอยู่ในเขตบ้านทุ่งโป่ง หมู่ 1 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ไม่สามารถใช้น้ำในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากไม่มีอ่างเก็บน้ำคอยเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ทำให้ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้เต็มที่และมีผลผลิตตกต่ำ จึงต้องการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานขึ้น  แต่เนื่องจากทั้งโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปาน มีอาคารหัวงานโครงการ และพื้นที่น้ำท่วมของอ่างเก็บน้ำ บางส่วนอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 จึงเป็นโครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่รับประโยชน์ด้านท้ายอ่างฯ ด้วยระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ปานฯ ลงไปสู่พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการฯ ประมาณ 13,425 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ในเขตชลประทานประมาณ 10,590 ไร่