ประกันสังคมมุ่งแก้ไขปัญหาผู้ประกันตนเรื่องร้องเรียนสำเร็จ 95.79

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  เปิดเผยถึงการดำเนินงานแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ เดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาว่า มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 380 เรื่อง ในจำนวนนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องได้แล้วเสร็จภายใน 25 วันทำการ เป็นจำนวนถึง 364 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.79 ส่วนที่เหลือได้ทยอยแก้ปัญหาได้ลุล่วงไปตามลำดับ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้วางระบบปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ โดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนให้ดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน แยกเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาอุปสรรคในการรับบริการสูงที่สุด ได้แก่

(1.) ร้องเรียนสถานประกอบการจำนวน 198 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 52.11

(2.) ร้องเรียนสถานพยาบาล จำนวน 50 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.16

(3.) ร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม จำนวน 49 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ12.89

(4.) ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/เขตพื้นที่/จังหวัด จำนวน 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.05

(5.) ร้องเรียนระบบของสำนักงานประกันสังคมจำนวน 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.26

(6.) ร้องเรียนเรื่องอื่นๆ จำนวน 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.21

(7.) ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล 1506 จำนวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.79

(8.) ร้องเรียนระบบของศูนย์บริการข้อมูล 1506 จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.53

สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมได้มีช่องทางให้ผู้ประกันตนสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก โดยยื่นร้องเรียนด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th หรือที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ www.1111.go.th เป็นต้น

——————————————

ศูนย์สารนิเทศ  สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน