กรมโยธาฯ นำบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

Featured Video Play Icon

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ในโครงการฝึกอบรม“การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR : Cardio Pulmonary Resuscitation) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือเครื่องเออีดี (Automated External Defibrillator : AED)”

โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน พล.อ.อ. สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นวิทยากรหลัก ร่วมด้วยทีมวิทยากรจิตอาสา จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 จำนวน 40 คน เพื่อให้บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีทักษะความรู้และมีความพร้อมในการเป็น ”ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น” สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและรวดเร็ว ทั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6