บขส. สร้างฝันงานอาชีวะ ปีที่ 9 ปั้นนักศึกษาช่างยานยนต์แบบมืออาชีพ ป้อนตลาดแรงงาน

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายให้ดำเนินโครงการ “บขส. สร้างฝันงานอาชีวะ” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาอาชีวะ ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ได้มีสถานที่เรียนรู้และฝึกงานได้อย่างมาตรฐาน เพิ่มทักษะงานด้านซ่อมบำรุง ได้รับประสบการณ์จริง และประกอบอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับในปี 2567 นี้ โครงการ บขส. สร้างฝันงานอาชีวะ ได้รับนักศึกษา สาขาช่างยนต์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จำนวน 6 คน เข้าฝึกงาน ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถรังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567 ระยะเวลา 4 เดือน โดยระหว่างที่ฝึกงานนักศึกษาฝึกงานจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาทต่อเดือน

นายอรรถวิท กล่าวต่อว่า การฝึกงานครั้งนี้ บขส. จะถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาสาขาช่างยนต์ เกิดการเสริมสร้างทักษะความชำนาญในการซ่อมบำรุงรถโดยสารขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง โครงการ บขส. สร้างฝันงานอาชีวะ ปี 2567 ถือว่าได้ดำเนินการเป็นปีที่ 9 แล้ว เริ่มตั้งแต่ปี 2559 – 2567 โดยตลอดระยะเวลา 9 ปี มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรวมทั้งหมด 54 คน หรือ รุ่นละ 6 คนต่อปี