สาธารณสุขไทย เป็นเจ้าภาพประชุมผู้บริหารกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า

ประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารเพื่อพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาค ในการเตรียมความพร้อมรับมือและตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเปิดตัวคู่มือปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมและตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามบริบทของแต่ละประเทศ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตันฯ กรุงเทพฯ  นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมระดับผู้บริหารเพื่อพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาค ในการเตรียมความพร้อมรับมือและตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการสนับสนุนขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) และมูลนิธิเครือข่ายฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามอาเซียน (ASEAN+ FETN Foundation) จัดระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562

ผู้บริหารจากหน่วยงานป้องกันควบคุมโรคของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย บรูไน ดารุสสาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเชีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม รวมถึงประเทศญี่ปุ่น และเครือข่ายการพัฒนา ได้มาร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการเตรียมความพร้อมรับมือและตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ เมื่อย้อนกลับไปในช่วงปี ค.ศ.2015-2016 โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าได้เริ่มก่อการระบาดในลาตินอเมริกา ส่งผลกระทบรุนแรงทางด้านการแพทย์ สังคม และเศรษฐกิจ เพราะนอกจากก่อให้เกิดโรคที่เคยพบมาก่อน ได้เกิดปัญหาเด็กหัวลีบขึ้น และก่อความกังวลในวงกว้าง จนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในปี ค.ศ.2016 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ให้ความสำคัญกับโรคนี้ เนื่องจากมียุงลายที่เป็นพาหะนำโรคนี้

นายแพทย์สมบัติ กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมระดับภูมิภาคเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ระหว่างปี ค.ศ.2017-2019 โดยมีผู้แทนของหน่วยงานป้องกันควบคุมโรคของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้เชียวชาญด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรค มาตรการและเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรค และได้ตกลงกันร่วมพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมและตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Zika Operational Guidelines for the Preparedness and Response of Southeast Asian Countries) ซึ่งได้ดำเนินการมาจนสำเร็จลุล่วงแล้ว

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอคู่มือปฏิบัติการฉบับดังกล่าว ต่อผู้บริหารของทุกประเทศ เพื่อจะได้พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ตามบริบทของแต่ละประเทศ ในการต่อสู้กับภัยสุขภาพของภูมิภาค ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า รวมทั้งโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยเฉพาะไข้เด็งกี่และโรคชิกุนกุนยา ซึ่งกรมควบคุมโรคเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติการฉบับดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทุกประเทศในภูมิภาค ในการนำไปใช้เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพต่อไป

…………………………………………………

ข้อมูลจาก : สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 23 สิงหาคม 2562