รมต. มอบนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมเป็นประธานเปิดโครงการ “สคบ. งดพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า”

​วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมรับฟังสรุปแนวทางการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และกองกฎหมายและคดี ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พร้อมเป็นประธานเปิดโครงการ “สคบ. งดพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า” และมอบปิ่นโต ถุงผ้า ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการของ สคบ. เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีภายในองค์กรในการลดการสร้างขยะพลาสติกที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ รมต.นายเทวัญฯ ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานสำหรับ สคบ.หลักการทำงานของรัฐบาล
1. น้อมนำพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัว
2. ทำงานภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
3. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

๑. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น การประชุม สัมมนา การสร้างเครือข่าย โดยสร้างความเข้าใจแก่บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ
๒. การเร่งรัดการพิจารณาข้อร้องเรียนให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ทั้งไกล่เกลี่ยและการดำเนินคดี
๓. ออกตรวจสอบพฤติกรรมการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ
๔. สร้างเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และผลักดันการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
๕. ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองผู้บริโภค
๖. มีการจัดเก็บข้อมูล (Big data) เพื่อให้ประชาชนได้รับ/เข้าถึงข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าออนไลน์
๗. ส่งเสริมเครือข่ายผู้บริโภค ผลักดันให้มีความเข้มแข็งและบูรณาการร่วมกันกับสภาองค์กรผู้บริโภค
๘. เร่งจัดตั้งให้มีคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด