จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัด “มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ที่ บริเวณหน้าโรงภาพยนนตร์ SF Cinema ชั้น 2 เซ็นทรัล อยุธยา ได้มีการจัด “มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ” โดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยมี นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ กล่าวรายงาน พร้อม ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ผู้แทนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เปิดเผยว่า ในการจัดงาน “มหกรรมแสดงความสามารถ” ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ในวันนี้ จึงถือเป็นอีกโอกาสสำคัญที่วุฒิสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติได้ขยายพื้นที่การสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสให้คนพิการในระดับภูมิภาค ได้มีเวทีแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ โดยกำหนดจัดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่จะเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างจุดเริ่มต้นการสร้างความรับรู้ต่อสังคมในวงกว้าง ต่อศักยภาพและความสามารถของผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ ที่เป็นคนพิการโดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดงานจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคองค์กรด้านคนพิการที่เข้ามามีส่วนร่วมจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดงานในวันนี้เป็นอย่างดียิ่ง

ซึ่งในมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยคณะทำงานพิจารณาออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถได้เข้ามาร่วมพิจารณาคุณสมบัติความสามารถของคนพิการ ที่ประสงค์จะขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ พร้อมทั้งได้นำจุดออกบัตรผู้แสดงความสามารถมาออกให้บริการออกบัตรให้กับคนพิการที่ผ่านการทดสอบความสามารถ (Audition) ในงานวันนี้ด้วย