ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามงานตามภารกิจปี 2562 รอบที่ 2 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ หมู่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก โดยมี นายฐณะวัฒน์ ธนพรดิษนันทน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก นางเพ็ญพักตร์ บัวโรย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นายศรัณยพัชร์ ณัฎฐ์ชานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางกิตติมา พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ นายเถกิง พุ่มสุข ผู้อำนวยการ กลุ่มงานช่างและแผนที่ นางจันทนา สอนไว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจ แนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมกิจการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก บริเวณศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ภายหลังการประชุมผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก และคณะได้ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมของนายเพชร ยาวิชัย ซึ่งเป็นนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเมื่อปี 2555-2556 ได้ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน พืชสมุนไพร มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาทิ ข้าวหอมมะลิบ้านสองแควพัฒนา ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน กล้วยตาก ขนมดอกจอก ลูกประคบ และผลิตภัณ์แปรรูปอื่นๆ ณ 74/3 หมู่ 12 ตำบลยกกระบัตรอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ปํจจุบัน วิสาหกิจชุมชนบ้านสองแควพัฒนา หมู่ 12 ได้จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน มีนายเพขร ยาวิชัย เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 10 ราย มีสมาชิก รวม 80 ราย จำหน่ายสินค้าเกษตร อาทิ ข้าวหอมมะลิ กล้วยตาก กล้วยฉาบ ลูกประคบ เป็นต้น