วธ.ชวนเที่ยวงาน“วิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก” ชมตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดี ผลักดัน Soft Power เทศกาลประเพณีไทยสู่ระดับนานาชาติ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. พระสุธีวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดงาน “วิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก” และตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดี ประจำปี 2567 โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วม ณ โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งาน “วิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก” จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น 1 ใน 6 เทศกาลประเพณีที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมเทศกาลประเพณีของไทยโดยยกระดับสู่ระดับนานาชาติและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก ทำให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างความรัก ความหวงแหนและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์

“วธ.มุ่งขับเคลื่อน Soft Power ด้านเทศกาลประเพณี (เฟสติวัล) และด้านท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล และเป้าหมายของวธ. ในการนำวัฒนธรรมไทยมาสืบสาน รักษาและต่อยอดไปสู่มิติใหม่ ๆ ให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงดำเนินการส่งเสริมเทศกาลประเพณีของชาติและเทศกาลอื่น ๆ ด้านวัฒนธรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ประชาชนและชุมชน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติ” นางลาลีวรรณ กล่าว

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุด “ระบำศรีชเยศ” และการแสดงชุด “วิจิตรตำนาน ศรีเทพบุรี ธานีมรดกโลก” การแสดงแสง สี เสียง ชุด “อัศจรรย์สายแสงแห่งศรัทธา วิสาขปุรณมีบูชา” การแสดง “ฟ้อนวิสาขบูชา มหาสถูปเขาคลังนอก” กิจกรรมเวียนเทียน 999 ย่าง สร้างบุญบารมี “ทักษิณาวรรต รอบสถูปพันปี มหาเจดีย์เขาคลังนอก” กิจกรรมตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดี การสาธิตและจัดแสดงอาหารและขนมพื้นบ้าน เช่น แกงหัวเอื้อง แกงอีเหี่ยว ขนมจีนเมืองโบราณศรีเทพ ผัดไทยห่อใบบัว ไก่ย่าง ส้มตำ อำเภอวิเชียรบุรี เมี่ยงค้น อำเภอหล่มสัก ข้าวหลามแม่เสลี่ยง อำเภอน้ำหนาว ขนมลูกโคนโยนเข้ากอไผ่ ขนมเทียนแก้ว อำเภอหล่มเก่า ข้าวต้มมัด ขนมดาดกรอบทรงเครื่อง ไอติม และอมยิ้มคนแคระเมืองโบราณศรีเทพ รวมทั้งงานศิลปหัตถกรรมของชุมชนต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์

“วธ.ประกาศยกระดับงานเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติในปี 2567 จำนวน 6 เทศกาลประเพณี ได้แก่ เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ประเพณีกำฟ้าไทยพวน จังหวัดแพร่ ,มหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก จังหวัดพะเยา งานเทศกาลลานตาลันตา ,งานวิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก จ.เพชรบูรณ์ และประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา จังหวัดชัยภูมิ อีกทั้งในปี 2566 ที่ผ่านมาได้ประกาศยกระดับ 16 เทศกาลประเพณีไปสู่นานาชาติ เช่น ประเพณีกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี , เทศกาลมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ,ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่าน , ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก “มาฆบูชา อารยธรรมอีสาน” จ.ยโสธร ขณะนี้มีทั้งหมด 22 เทศกาลประเพณี วธ.จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมในการส่งเสริมเทศกาลประเพณีเหล่านี้เพื่อยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมงานสัมผัสกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว