ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก : Vesak day 2024

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  วันวิสาขบูชา

มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น คือ การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 🌟 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567

🌟 หลักธรรมสำคัญที่พึงน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเนื่องในวันวิสาขบูชา คือ

🔶 อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ


🔶 กตัญญู

🔶 และความไม่ประมาท


#วิสาขบูชา๒๕๖๗
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม