สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ในประเด็น “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข บุคลากร และผู้เข้าร่วมประชุมเฝ้ารับเสด็จกว่า 1,200 คน

นายอนุทิน ชาญวีกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลรายงานว่า คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข แก้วกัลยาสิกขาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข เป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานสาธารณสุขด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรมและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม หน่วยงานคุณธรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญา แรงบันดาลใจด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นำเสนอผลงานบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนยกย่องและเชิดชูคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง องค์กร การมีส่วนร่วม รวมถึงขยาย และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายจริยธรรมทุกภาคส่วน

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณสดุดีหน่วยงานดีเด่น โล่ประกาศเกียรติคุณสดุดีคนดีศรีสาธารณสุข ผู้ชนะเลิศการประกวดเรื่องเล่า และผู้ชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ รวม 156 รางวัล ทอดพระเนตรการกล่าวสุนทรพจน์และเรื่องเล่าของผู้ชนะเลิศประเด็น “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชัน” และนิทรรศการ

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3  (พ. ศ.  2560 – 2564)​ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) มุ่งสู่กระทรวงคุณธรรม ภายใต้ค่านิยม “MOPH” สร้างบุคลากรสาธารณสุขที่มีจิตใจดีงาม มีไมตรีจิตต่อกันในการปฏิบัติงาน และร่วมกันพัฒนางานสาธารณสุข โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง