สำนักงานสถิติฯ เปิดเผยผลสำรวจ ICT สถานประกอบการ

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2560 พบว่า สถานประกอบการที่อยู่ในคุ้มรวมทั่วประเทศประมาณ 2.1 ล้านแห่ง โดยส่วนใหญ่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการมากถึงร้อยละ 94.8 ในขณะที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า การก่อสร้าง กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชนมีเพียงร้อยละ 5.2

สำหรับสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินกิจการมีประมาณ 681,123 แห่ง หรือร้อยละ 32.8 จากจำนวนสถานประกอบการทั้งสิ้น โดยมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 2.5 ล้านเครื่อง หรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 เครื่องต่อกิจการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และมีบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ (เฉลี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ประมาณ 2.4 ล้านคนหรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 คนต่อกิจการ

ในส่วนของสถานประกอบการมีการใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 636,598 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 30.6 จากจำนวนสถานประกอบการทั้งสิ้น และมีบุคลากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานเป็นประจำ (เฉลี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ประมาณ 2.3 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 3.6 คนต่อกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ รับส่งข้อมูลทางอีเมล์ และเพื่อค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ
พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว