รมว.“พิพัฒน์” มอบโอวาท 256 แรงงานไทย ย้ำโอกาสแรงงานไทยในต่างประเทศยังมีสูง

Featured Video Play Icon

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบโอวาทแก่แรงงานไทย 256 คน ที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานไต้หวัน ญี่ปุ่น และกรีซ โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานจะต้องอบรมคนหางาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานไทยมีความรู้เข้าใจ ทราบเงื่อนไขตามสัญญาจ้างงาน สภาพการจ้าง และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือ ทราบสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองคนหางานตามกฎหมาย สามารถไปทำงานด้วยความมั่นใจ และมีความพร้อมในการทำงาน ซึ่งในวันนี้มีแรงงานไทยเข้ารับการอบรม จำนวน 256 คน เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานไต้หวัน จำนวน 236 คน ในตำแหน่งคนงานก่อสร้าง และพนักงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะกึ่งฝีมือ ญี่ปุ่น จำนวน 18 คน ในตำแหน่งพนักงานซักรีด และติดตั้งกรอบหน้าต่าง และกรีซ จำนวน 2 คน ในตำแหน่งคนงานเกษตร ทั้งหมดเดินทางโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง

ในการนี้ได้มอบโอวาทแก่คนหางานความว่า “ขอให้ทุกท่านตั้งใจทำงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งมึนเมา และการพนันทุกชนิด ที่สำคัญต้องวางแผนการออมเงิน เพื่อจะได้มีเงินก้อนมาต่อยอดหลังจากเสร็จสิ้นสัญญาจ้าง นอกจากนี้ต้องเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ขอให้จดจำในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์เพื่อนำกลับมาพัฒนาตนเองและยังสามารถนำมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัว หรือคนในชุมชน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป”

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า โอกาสการเติบโตของแรงงานไทยในต่างประเทศยังมีสูง ขึ้นอยู่กับความสามารถและการพัฒนาตนเองของแต่ละคน หากเพิ่มทักษะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ หรือจากกึ่งฝีมือเป็นแรงงานฝีมือ ก็จะได้รับโอกาสเติบโตด้านตำแหน่งงาน และรับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ในไต้หวันแรงงานกึ่งฝีมือ รายได้จะเพิ่มตามระดับความสามารถ และสามารถอยู่ทำงานได้จนเกษียณอายุ ส่วนญี่ปุ่นเมื่อสิ้นสุดสัญญาเดิมหากได้รับการคัดเลือกกลับไปทำงานใหม่ในระบบแรงงานทักษะเฉพาะ Specified Skill Worker จะได้เปลี่ยนเป็นวีซ่าเป็นแรงงานทักษะเฉพาะ และมีสวัสดิการเพิ่มขึ้น ในส่วนกรีซ แรงงานไทยที่ไปทำงานภาคเกษตรส่วนใหญ่มีความถนัดและมีทักษะอยู่แล้ว หากอดทน ขยัน รักษามาตรฐานตนเองก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นายจ้างต้องการจ้างแรงงานไทยเพิ่มขึ้นต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694