“ ประชารัฐร่วมใจสร้างสรรค์ทักษะวิชาชีพ ”ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ โรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรันดร์รัตน์ นานาชาติ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ บริหารงานโดยอาจารย์พจน์เวท เต็มนิรันรัตน์ นำคณะอาจารย์และบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ การแต่งหน้า การทำผม เกล้าผม ซอยผม และตัดเย็บเสื้อผ้า ด้วยเทคนิคที่ทันสมัย มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงในการทำงาน พร้อมแนวนำเทคนิคเฉพาะด้าน ให้กับผู้ใช้บริการรุ่นที่ ๖๑ ในหลักสูตรเสริมสวย หลักสูตรตัดผมชาย และหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเยาวสตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการร่วมมือดำเนินกิจกรรมในรูปแบบพลังประชารัฐในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์พลังให้กับผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาการอบรมและฝึกทักษะวิชาชีพไปประยุกต์ใช้พัฒนาความรู้ความสามารถ และความเชื่อมั่นให้กับตนเอง ในการนำไปประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการอบรมและฝึกวิชาชีพได้อย่างยั่งยืน นับเป็นจุดสำคัญในการทำงานแบบพลังประชารัฐ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาตนเองในผู้ใช้บริการของหน่วยงาน อันเป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมเหมือนในอดีต ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะส่งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ การมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นที่ด้อยโอกาส ต่อชุมชน ต่อสังคม และประเทศชาติ ของผู้ใช้บริการทั้งในทางตรงและทางอ้อมต่อไปในอนาคต.