โครงการตรวจสุขภาพประชาชน “ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 35 ปี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)”

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชน “ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา35 ปีโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)” เป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ได้มีพระราชดำรัส สรุปความว่า “คนไร่ขิงมีใจกว้างความสามารถสร้างโรงเรียนใหญ่ๆ แต่ในท้องถิ่นเป็นบริเวณที่มีน้ำเสียซึ่งจะมีผลกระทบสุขภาพของนักเรียน วัดน่าจะสร้างสถานที่พักฟื้น 4-5 เตียง” จากพระราชดำรัส ดังกล่าว พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จึงได้ดำเนินการตาม พระราชประสงค์โดยจัดสร้างโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง โดยได้รับความช่วยเหลือจากเงินบริจาคของประชาชนที่มีจิตศรัทธาในการบริจาค ทรัพย์สิน รวมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลในพระราชดำริ สังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ทางกรมการแพทย์มีความมีนโยบายในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะหน่วยงานโรงพยาบาลในพื้นที่ภูมิภาค ที่มีความใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยกันดูแลป้องกันโรค ให้การรักษากลุ่มเสี่ยง โดยการจัดโครงการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคกลุ่ม เบาหวาน ความดัน ด้านระบบทางเดินหายใจ และด้านจักษุวิทยา โดยเฉพาะโรงพยาบาลเมตตาที่มีความเชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเป็นเลิศด้วยวิสัยทัศน์ในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนา 35 ปี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ ขอแสดงความยินดีและขอให้โครงการตรวจสุขภาพประชาชนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการคัดกรองสุขภาพและดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่ต่อไป

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่าปัจจุบัน โรงพยาบาลมีแพทย์ให้บริการครบทุกสาขา มีจักษุแพทย์สาขาเฉพาะทาง โดยเป็นสถาบันการศึกษาร่วมผลิตแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ผลิตหลักสูตรทางการพยาบาลด้านจักษุวิทยา เป็นแหล่งถ่ายทอดวิชาการทางการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีทั้งออนไลน์และออนไซต์ และให้บริการประชาชนในทุกสาขา “ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 35 ปี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)” ในวันนี้ โรงพยาบาลจัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสุขภาพและประเมินปัญหาภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลไร่ขิงและใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมและวางแผนในการป้องกันโรคของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นในประชาชนในพื้นที่ โดยโรงพยาบาลจัดให้บริการทางการแพทย์ตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้น ตรวจประเมินสุขภาพตาพร้อมแจกแว่นแก้ไขปัญหาสายตา และ X-ray ตรวจปอด โดยรถโมบายวิเคราะห์ผลด้วย AI ทราบผลทันที ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน และจะติดตามประเมินผลโดยภาพรวมของสุขภาพประชาชนในพื้นที่เพื่อวางแผนการให้บริการด้านสุขภาพต่อไป

#กรมการแพทย์ #โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) #สุขภาพตา