ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามภารกิจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานตามภารกิจประจำปี 2562 รอบที่ 2 และตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุกบ้านน้อย หมู่ 3 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก นางจรีรัตน์ พานิชสรรพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สิบตำรวจเอก ฉลองชัย จันทร์ใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นายเฉลิมชัย เฉลิมงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวจริยา ปวงจันทร์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินการ รวมถึงแนวทางการพัฒนางานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 63/5-6 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุกบ้านน้อย ซึ่งมีนางไพบูลย์ จันทะคุณ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุกบ้านน้อย ปัจจุบันมีสมาชิก 20 ราย ผลิตผ้าทอมือจากไหมประดิษฐ์ลายมัดหมี่และผ้าพื้น โดยจำหน่ายผ้าลายมัดหมี่อาทิ ลายสร้อยสยาม(ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำอำเภอชาติตระการ และมีที่เดียวในโลก) ลายดอกดิน ลายดอกปีบ ราคาเมตรละ 250-300 บาท และลายผ้าพื้นราคาเมตรละ 160 บาทใช้สำหรับตัดเย็บเสื้อผ้า เมื่อวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2562 สมาชิกของกลุ่ม ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นระยะเวลาอบรม 4 วัน ณ เขตปฏิรูปที่ดิน บ้านน้อย หมู่ 3 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก