วธ. จัดงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น 248 แห่ง เสริมแรงจูงใจขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 248 แห่ง และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็นแผนที่ดำเนินการต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565) มีเป้าหมาย “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” และมีตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงในมิติด้านคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นหลักยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทยให้ปรากฏชัดและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กำหนดจัดงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น จำนวน 248 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเสริมแรงจูงใจในการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการสร้าง “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้เห็นชอบผลการประเมินและการประกาศยกย่อง ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ รวมจำนวน 42,430 แห่งและเห็นชอบผลการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น จำนวน 248 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 76 ชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 93 แห่ง อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 75 แห่ง และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 4 จังหวัด ซึ่งจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเสริมแรงจูงใจในการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการทำความดี ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีคิด กรอบคิดหรือค่านิยม และพฤติกรรมของคนในสังคมให้มีการสะท้อนการมีคุณธรรมในการดำรงชีวิตจนเป็นพฤตินิสัยของคนไทย และมีผลงานเด่นชัดเจนเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมให้ประสบผลสำเร็จในทุกพื้นที่ ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม ปลุกจิตสำนึกและมีความตระหนักที่จะนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายให้เป็นหลักนำทางและหลักคิดในการดำรงชีวิต นำพาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน