เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่ 13 เมษายน 2567 และวันแห่งครอบครัว 14 เมษายน 2567

Featured Video Play Icon

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรณรงค์ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ในฐานะเป็นเสาหลักและศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกทุกช่วงวัยในครอบครัว

ผู้สูงอายุ คือ บุคคลผู้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถที่สั่งสม ผ่านกาลเวลาเป็นระยะเวลานาน จนกลั่นกรองก่อเกิดเป็น “ผู้มากประสบการณ์” ที่ทรงคุณค่ามากด้วยความรู้ ภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การรักษาและสืบทอดไว้ให้แด่อนุชนคนรุ่นหลัง อีกทั้งผู้สูงอายุยังถือเป็นบุคคลผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกทุกช่วงวัยในครอบครัว ผู้สร้างในอดีต ผู้สั่งสมในปัจจุบัน ผู้ส่งต่อสิ่งดีงามให้ลูกหลานสืบสานต่อในอนาคตผสานความเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวความรัก สามัคคีของคนทุกวัยในครอบครัว และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่มีบทบาท ความสำคัญ และส่งผลต่อคุณภาพของประชากร ที่เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนามนุษย์ สังคม และประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้ทรงคุณค่า มีคุณูปการและควรแก่การให้ความเคารพในศักดิ์ศรี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ได้อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสนี้ เพื่อรณรงค์สร้างกระแส ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่า พลังความสามารถของผู้สูงอายุที่พร้อมจะเป็นกลไกลสำคัญร่วมผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒนาประเทศกับคนทุกวัย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นต่อไป

#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
#วันแห่งครอบครัว